Expedition Peaks 6501m. to 6999m.

List of Expedition Peaks 6501m to 6999m

Amphu I (6840m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Anidesh Chuli (6960m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Baudha (6672m.) – Mansiri (Gandaki)
Bhairab Takura/Madiya Peak (6799m.) – Jugal (Bagmati)
Bobaye+ (6808m.) – Gurans/Yoka (Mahakali)
Chabuk/Tsajirip (6960m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Chago (6893m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Chako (6704m.) – Peri Himal (Manang)
Chang Himal/Ramtang (6750m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Changla# (6563m.) – Changla (Karnali)
Cheo Himal (6820m.) – Peri (Gandaki)
Chhiv Himal (6581m.) – Damodar (Mustang)
Cho Polu (6711m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Chobuje (6685m.) – Rolwaling (Janakpur)
Chota Ri (6934m.) – Khumbu (Sagarmatha)
Dazane/Dzanaye Peak (6710m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Dhagpahe/Yansa Tsenji (6567m.) – Langtang (Bagmati)
Dhaulagiri (6632m.) – Saipal (Bhajang)
Dogari Himal (6536m.) – Dhaulagiri (Dhaulagiri)
Dorje Lhakpa# (6966m.) – Jugal (Bagmati)
Drahmo (6855m.) – Kangchenjunga (Mechi)
Dranganag Ri (6801m.) – Rolwaling (Janakpur)
Fimkof (6697m.) – Saipal (Bajhang)
Fimkof West (6645m.) – Saipal (Bajhang)
Ganesh V (6986m.) – Ganesh (Bagmati)
Ghenye Liru (6571m.) – Langtang (Bagmati)
Ghhanyala Hies (6779m.) – Kangchenjunga (Mechi)
Ghustung North (6529m.) – Dhaulagiri (Dhaulagiri)
Gurkarpo Ri# (6891m.) – Jugal (Bagmati)
Hongde (6556m.) – Damodar (Mustang)
Hongde (6556m.) – Mukut (Mustang)
Jethi Bahurani+ (6850m.) – Gurans (Mahakali)
Jobo Rinjang (6666m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Jomsom Himal (6581m.) – Damodar (Mustang)
Kambong peak (6570m.) – Dhaulagiri (Dhaulagiri)
Kande Hiunchuli (6627m.) – Patrasi (Karnali)
Kang Guru (6981m.) – Peri (Gandaki)
Kang Nagchugo (6735m.) – Gaurishankar (Dolakha)
Kangtega/Kantega (6779m.) – Khumbu (Sagarmatha)
Kanjerawa (6612m.) – Kanjiroba (Karnali)
Kanjiroba Mainpeak – Kanjiroba (Karnali) 
Kanti Himal (6859m.) - Kanti (Mugu)
Khangri Shar (6811m.) - Mahalangur (Sagarmatha)
Khangri West (6773m.) - Mahalangur (Sagarmatha)
Khatang (6582m.) - Rolwaling (Janakpur)
Khumjung (6699m.) - Damodar (Mustang)
Kumbatse (6639m.) – Mahalangur (Solukhumbu)
Kyabshar (6770m.) – Mahalangur (Shankhuwasava)
Kyungya Ri 1 (6599m.) – Langtang (Bagmati)
Kyungya Ri 2 (6506m.) – Langtang (Bagmati)
Lachama Chuli (6721m.) – Changla Himal (Karnali)
Lahung Kang (6786m.) – Kangchenjunga (Janak)
Lamjung Himal (6983m.) – Annapurna (Gandaki)
Langmoche Ri (6617m.) – Mahalangur (Solukhumbu)
Lanpo Peak (6965m.) – Kangchenjunga(Janak)
Leonpo Gang# (6979m.) – Jugal (Bagmati)
Linku Chuli 1/Pig Pherago Shar – Mahalangur (Rolwaling)
Linku Chuli 2/Pig Pherago Nup – Mahalangur (Rolwaling)
Lintren (6713m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Loshar I (6930m.) – Kanchenjunga (Taplejung)
Loshar II (6860m.) – Kanchenjunga (Taplejung)
Nampa (6755m.) – Gurans (Mahakali)
Nampa II (6700m.) – Gurans (Darchula/Bajhang)
NampaIII (6618m.) - Gurans (Darchula/Bajhang)
Nampa South (6580m.) – Byas-Rikhi (Darchula/Bajhang)
Nangamari 1 (6547m.) – Kangchenjunga (Janak)
Nepal Peak# (6910m.) – Kangchenjunga (Mechi)
Nilgiri Cental (6940m.) – Nilgiri (Dhaulagiri)
Nilgiri South (6839m.) – Nilgiri (Dhaulagiri)
Numbur (6957m.) – Rolwaling (Sagarmatha)
Numri (6677m.) – Mahalangur (Solukhumbu)
Ohmi Kanga# (6829m.) – Janak (Mechi)
Panalotapa (6687m.) – Mahalangur (Rolwaling)
Panbari (6887m.) – Peri (Manang)
Panbuk Ri (6716m.) – Mahalangur (Solukhumbu)
Pandra (6850m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Panpoche1/PangPhunch (6620m.) – Mansiri (Gandaki)
Panpoche2/PangPhunch (6504m.) – Mansiri (Gandaki)
Peak 4 (6736m.) – Mahalangur (Makalu)
Peak 41 (6649m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Peak 43 (6779m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Pethangtse (6710m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Phole (6645m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Phu Kang (6694m.) – Peri Himal (Manang)
Phungi (6538m.) – Mansiri (Gandaki)
Phurbi Chyachu (6631m.) – Jugal (Bagmati)
Raksha Urai (6593m.) – Urai Lekh (Bajhang)
Ramtang (6601m.) – Kangchenjunga (Mechi)
Rantang Chang (6750m.) – Kangchenjunga (Mechi)
Rothong (6682m.) – Kangchenjunga (Singalila)
Saipal East (6882m.) – Saipal (Bajhang)
Salbachum (6707m.) – Langtang (Bagmati)
Sharphu III (6885m.) – Kangchenjunga (Taplejung)
Sita Chuchura (6611m.) – Dhaulagiri (Dhaulagiri)
Sobitongie (6670m.) – Kangchenjunga (Mechi)
Surma-Sarovar, North (6523m.) – Surma Saravar Lekh (Bajhang)
Takargo (6771m.) – Mahalangur (Rolwaling)
Towache (6501m.) – Khumbu (Sagarmatha)
Tengi Ragi Tau (6948m.) – Mahalangur (Solukhumbu)
Tengkangpoche (6500m.) – Mahalangur (Sagarmatha)
Thamserku (6623m.) – Khumbu (Sagarmatha)
Tirpura Hiunchuli/Hanging Glacier Peak (6563m.) – Kanjiroba (Karnali)
Tso Karpo Kang (6556m.) – Kanjiroba (Humla)
Tso Karpo (6518m.) – Kanjiroba (Dolpa)
Tukuche Peak (6920m.) – Dhaulagiri (Dhaulagiri)
Tutse Peak/Peak 6 (6758m.) – Mahalangur (Makalu)

# Peaks opened for Nepalese expedition or joint Nepalese and foreign expedition consisting of at least three Nepalese members.
+ Peaks opened to foreign expeditions only to be climbed by Nepalese and foreign joint expedition.